Bổ sung 11.902 tỷ đồng vốn TPCP cho các dự án cải tạo QL1 và QL14
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2014 – 2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (QL14).

 Theo Quyết định số 1977/QĐ – TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm 16.422,8 tỷ đồng vốn TCP của 30 dự án cải tạo Quốc lộ 1 và QL14; đồng thời bổ sung 11.902 tỷ đồng vốn TPCP giai đoạn 2014 – 2016 và giao kế hoạch vốn TCP năm 2016 cho 22 dự án sử dụng vốn dư từ các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và QL14 quy định tại Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và đầu tư quyết định điều chỉnh giảm và giao chi tiết kế hoạch vốn TPCP năm 2016 cho các dự án sử dụng vốn dư từ các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và QL14; tổng hợp, báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện và giải ngân số vốn bổ dung nêu trên.

Bộ GTVT được giao thông báo kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2014 – 2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án sử dụng vốn dư cho các đơn vị triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm rà soát thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của từng dự án sử dụng vốn dư theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Anh Minh

Bình luận của bạn về bài viết...