Cà Mau sẽ truyền thông về hoạt động cải cách thủ tục hành chính đến từng người dân, doanh nghiệp
Tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch "Truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh".
Cà Mau đang từng bước thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính
Cà Mau đang từng bước thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

Mục đích là nhằm tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ, ngành Trung ương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức của của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu và tâm quan trọng của hoạt động này.

Việc truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau còn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể chính trị, chính trị- xã hội trong việc thực hiện truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, tiếp cận và thực hiện giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, giúp người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến thực thi thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra việc này cũng nhằm phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài, báo trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân thuộc tỉnh Cà Mau trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chí Bắc

Bình luận của bạn về bài viết...