Cá nhân Hoàng Ngọc Minh Toàn đăng ký mua cổ phần CTCP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam qua đấu giá
Cá nhân Hoàng Ngọc Minh Toàn thông báo đăng ký mua cổ phần Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam qua đấu giá như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: HOÀNG NGỌC MINH TOÀN

2. Ngày sinh: 08/04/1982

3. Số chứng minh thư nhân dân: 025939566 cấp ngày 27/08/2014 tại CA.TP.HCM

4. Địa chỉ: 96M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp.HCM.

5. Điện thoại: 0909.788.343

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 1.951.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 65.06% vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Không.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 1.951.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 65.06% vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không.

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư tài chính,  dự kiến gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, có phương án tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng đang có của Doanh nghiệp và đưa Doanh nghiệp phát triển theo mô hình phát triển toàn diện. 

Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 03 năm 2017
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua

Hoàng Ngọc Minh Toàn                                                                    

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...