Cá nhân Trần Ngọc Linh đăng ký mua cổ phần CTCP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam qua đấu giá
Cá nhân Trần Ngọc Linh thông báo đăng ký mua cổ phần Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam qua đấu giá như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: TRẦN NGỌC LINH

2. Ngày sinh: 15/12/1981

3. Số chứng minh thư nhân dân: 271535441 cấp ngày 24/11/2015 tại CA.Đồng Nai

4. Địa chỉ: 220D1/KP 1, Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.

5. Điện thoại: 0902.888.342

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 1.951.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 65.06% vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Không.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 1.951.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 65.06% vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không.

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư tài chính; Dự kiến đưa Doanh nghiệp phát triển theo mô hình phát triển toàn diện. 

Tp. Biên Hòa ngày 23 tháng 03 năm 2017

Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua

Trần Ngọc Linh

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...