Căn cứ chứng minh nguồn lực tài chính của nhà thầu
Đơn vị tham dự thầu muốn chứng minh bằng lợi nhuận sau thuế của năm trước hoặc bằng số tiền có trong tài khoản công ty trước ngày đóng thầu có được không?

Độc giả Nguyễn Đức Hải - Tỉnh Hà Nam đặt câu hỏi như sau: Công ty của tôi tham dự một gói thầu, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu chứng minh các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc nguồn tài chính khác. Tôi muốn hỏi, trường hợp này, công ty tôi chứng minh bằng lợi nhuận sau thuế của năm trước hoặc bằng số tiền có trong tài khoản công ty trước ngày đóng thầu có được không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Đối với câu hỏi của ông Hải, việc đánh giá yêu cầu về nguồn lực tài chính được thực hiện theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...