Chào thầu hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi
Nhà thầu phải làm gì để chứng minh hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi trong đấu thầu?
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

Độc giả Lê Tuyết - TP. Đà Nẵng đặt câu hỏi như sau: Tôi tham khảo Điều 5 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thấy quy định: "Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa". Vậy, nhà thầu phải làm gì để chứng minh chi phí sản xuất trong nước là trên 25%? Văn bản nào quy định?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 06 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi thì phải kê khai chi phí trong nước của hàng hóa đó.

Theo đó, trường hợp nhà thầu chào hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi thì phải kê khai theo Mẫu số 06 nêu trên và kèm theo tài liệu chứng minh phù hợp.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...