Chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2017
Vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2) được giao cho các Bộ, ngành trung ương là 2.980,337 tỷ đồng, các địa phương là 11.024,396 tỷ đồng.
.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 580/QĐ – TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2).

Theo đó, vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2) được giao cho các Bộ, ngành trung ương là 2.980,337 tỷ đồng, các địa phương là 11.024,396 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2) của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình; bao gồm số vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2).

Quyết định nêu rõ, căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2) được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2) của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/5/2017.

Quang Hưng

Bình luận của bạn về bài viết...