Cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách TP.HCM
Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất Chương trình "Cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Về cơ chế tài chính, UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vay lại toàn bộ nguồn vốn vay của WB với các điều kiện bằng điều kiện Chính phủ vay từ WB.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Bộ Tài chính thẩm định khả năng vay lại của Chương trình và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; tiến hành các thủ tục phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

K.T

Bình luận của bạn về bài viết...