Cơ sở để phê duyệt giá gói thầu
Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định ra sao?

Độc giả Lê Đức Bằng - Tỉnh Nghệ An đặt câu hỏi như sau: Tôi đang phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật có giá gói thầu tạm tính 100 triệu đồng, hình thức hợp đồng trọn gói. Vậy nếu áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu có cần phải ghi giá tạm tính không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu quy định, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư.

Đối với câu hỏi của ông Bằng, việc phê duyệt giá gói thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...