Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên mời thầu dịch vụ kiểm toán độc lập BCTC 2016
Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên mời thầu dịch vụ kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016 như sau.

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên mời các công ty kiểm toán đủ năng lực bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Thông tin như sau:

Tên bên mời thầu:  Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên

Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh. Điều kiện:  

1. Công ty kiểm toán phải có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán đối với công ty đại chúng năm 2016 do Bộ Tài chính công bố.

2. Công ty cung cấp dịch vụ Kiểm toán có giá phí bỏ thầu thấp nhất.

3. Ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực: Nhà hàng, khách sạn, lữ hành…

Các nhà thầu có đủ điều kiện trên, xin mời gửi Hồ sơ đến địa chỉ dưới đây trước 13h30 ngày 13/12/2016, đựng trong phong bì có niêm phong bao gồm: Hồ sơ năng lực và thư chào giá dịch vụ. Thời gian mở thầu: 13h30 ngày 13/12/2016.

Thời gian thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: khoảng từ 15/02/2017 đến 24/02/2017.

Theo địa chỉ sau:  Phòng Kế toán Tài chính, Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Số 5+7 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 38522 522 (7304, 7102)

Fax: 04 38524 919

Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Ngọc

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...