CTCP Địa ốc Sài Gòn thông báo đăng ký mua 38.529.750 cổ phần của Tổng CTCP Điện tử và tin học Việt Nam
CTCP Địa ốc Sài Gòn thông báo đăng ký mua 38.529.750 cổ phần của Tổng CTCP Điện tử và tin học Việt Nam qua đấu giá.
I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký mua

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08 3840 5550    Fax: 08 3840 5553    

Vốn điều lệ: 198.000.000.000 đổng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.799.989 cổ phiếu

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển: 

Đầu tư kinh doanh địa ốc, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh, xuất nhập khẩu VLXD, cho thuê máy móc thiết bị, tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, khai thác khoáng sản và nhà ở sinh thái vườn.

Tình hình hoạt động của công ty ổn định và phát triển.

Định hướng và kế hoạch phát triển: Mở rộng lĩnh vực hoạt động, đưa công ty lên tầm cao mới.

3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính) 

Các chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2015

Tài sản ngắn hạn

1.443.228.289.057

785.206.036.442

Tài sản dài hạn

131.285.382.394

115.293.137.699

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.574.513.671.451

900.499.174.141

Nợ phải trả 

1.087.161.506.403

684.487.712.640

Nợ ngắn hạn

1.025.220.760.948

684.487.712.640

Nợ dài hạn

61.940.745.455

-

Vốn chủ sở hữu

487.352.165.048

216.011.461.501

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

1.574.513.671.451

900.499.174.141

Doanh thu thuần

1.079.178.791.031

128.288.137.206

Giá vốn

593.948.353.910

82.441.087.465

Lợi nhận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

485.230.437.251

45.847.049.741

Lợi nhuận tài chính

6.294.537.218

(2.297.403.012)

Lợi nhuận khác

286.576.974

169.657.376

Tổng lợi nhuận trước thuế

341.423.895.618

26.134.428.168

Lợi nhuận sau thuế

273.379.853.547

19.828.985.491

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ

273.135.483.645

19.815.086.035

Các chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính

Năm 2016

Năm 2015

Khả năng thanh toán

     

Hệ số thanh toán ngắn hạn

lần

1,41

1,15

Hệ số thanh toán tức thời

0,38

0,10

Hệ số thanh toán nhanh

0,79

0,26

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

     

Hệ số nợ so với tổng tài sản

%

69,05

76,01

Hệ số vốn CSH so với tổng nguồn vốn

%

30,95

23,97

Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi

     

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với DT thuần

%

25,33

15,45

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với tổng tài sản (ROA)

%

17,36

2,2

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn CSH (ROE)

%

56,09

9,19

Tỷ lệ chi phí QLDN so với doanh thu

%

5,17

13,53


II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

III. Mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:Không

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn: 38.529.750 cổ phần, chiếm 87,97% vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn:Không

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn: 38.529.750 cổ phần, chiếm 87,97% vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn: Không

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có và vốn vay

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu:

Mục đích mua cổ phiếu: Đa dạng hóa và mở rộng hoạt động công ty;

Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Tiếp tục đầu tư về vốn, công nghệ và nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho xã hội.
                                                                               Phó Tổng Giám đốc
                                                                                        
                                                                                       (Đã ký)
                                                                                  
                                                                                   Đặng Văn Phúc

Bình luận của bạn về bài viết...