Đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn của CTCP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam qua đấu giá
Công ty TNHH An Quý Hưng thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn của Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam qua đấu giá. Chi tiết như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

- Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH AN QUÝ HƯNG

- Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 0500398766 do Sở kế ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 8/4/2001; Cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 15/12/2015.

- Địa chỉ : Km28, Quốc lộ 6A, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

-  Số điện thoại:  04.33545720       Fax: 04.33545721

- Địa chỉ Website : www.anquyhung.com

- Vốn điều lệ : 228.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ đồng)

- Số lượng cổ phần đang lưu hành:  Không.

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên một số ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau: - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi ; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu, cụm điểm công nghiệp. Khu đô thị, văn phòng cho thuê và cho thuê nhà xưởng; Sản xuất bê tông thương phẩm và các sản phẩm bê tông đúc sẵn; Xây lắp đường dây và trạm điện có điện áp đến 35KV; Kinh doanh bất động sản; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế trang trí nội thất.... và một số ngành nghề kinh doanh khác

3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)

Tổng vốn điều lệ: 228.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi tám tỷ đồng chẵn)

 Cơ cấu vốn

Trong đó:

- Thành viên nước ngoài:  Không có

+ Số lượng: Không có

+ Tỷ lệ nắm giữ:  Không có

- Thành viên trong nước:

1/ Ông NGUYỄN XUÂN ĐÔNG – CMT nhân dân số : 001066002141

+ Giá trị phần vốn góp: 134.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ: 58,77 %

2/ Bà  ĐỖ THỊ THANH – CMT nhân dân số : 111986183

+ Giá trị phần vốn góp: 94.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ: 41,23 %

Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính.

+ Tài sản ngắn hạn: 764.752.891.823 VND

+ Tài sản dài hạn: 323.670.858.059 VND

+ Vốn chủ sở hữu: 250.668.347.769 VND

+ Tổng cộng nguồn vốn: 1.088.423.749.882 VND

+ Doanh thu thuần: 829.302.197.241 VND

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật

- Hệ thống sổ sách kế toán và hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính được lập và kiểm toán theo đúng các quy định của pháp luật. hiện hành

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có mối liên hệ

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá :

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan:

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức:  1.951.800 cổ phiếu, tỷ lệ 65,06 % vốn điều lệ

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Không, tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan:

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức: 1.951.800 cổ phiếu, tỷ lệ 65,06% vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức: Không, tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

VII. Nguồn vốn thực hiện:  Vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp lệ khác.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Thực hiện đầu tư theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

Tổ chức đăng ký mua

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...