Mỗi thành viên trong liên danh phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm Mỗi thành viên trong liên danh phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm
Anh Ngọc | 01/05/2017 08:45
Theo quy định, từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.
1 2 3 4 5 6