Đầu tư dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững
Dự án có hạn mức vốn là 3,8 triệu Euro, trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức 3,6 triệu Euro.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam", sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Dự án gồm 3 hợp phần chính với các mục tiêu cụ thể. Hợp phần 1 "Phương pháp và kỹ năng thực hiện đánh giá tác động xã hội (SIA) nhằm cải thiện kỹ năng thực hiện đánh giá tác động xã hội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan.

Hợp phần 2 "Quy trình và vai trò triển khai đánh giá tác động xã hội" nhằm tăng cường vai trò của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện đánh giá tác động xã hội.

Hợp phần 3 "Nhận thức về yếu tố xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững" nhằm cải thiện kiến thức và hiểu biết chung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan về yếu tố xã hội trong việc thực hiện mục tiêu xanh và bền vững.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Dự án. Hạn mức vốn của Dự án là 3,8 triệu Euro, trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức 3,6 triệu Euro, vốn đối ứng 0,2 triệu Euro do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tự thu xếp.

Như Chính

Bình luận của bạn về bài viết...