[Infographic] Vai trò đầu tàu của DNNN trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách [Infographic] Vai trò đầu tàu của DNNN trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách
ĐT | 18/11/2017 19:15
Khối doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) vẫn đang là trụ cột hàng đầu của nền kinh tế và hằng năm đều đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia.
1 2 3 4 5 6