Dự án của công ty cổ phần có vốn Nhà nước có phải thực hiện theo Luật Đấu thầu?
Dự án của công ty cổ phần sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu.

Độc giả Lê Anh Điệt, tỉnh Lâm Đồng đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần do công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ. Công ty mẹ cũng là công ty cổ phần do công ty Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Vậy, công ty tôi có phải là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định, dự án đầu tư phát triển quy định tại Điểm a, Điểm b khoản này; dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Đối với trường hợp của công ty ông Điệt, nếu dự án của công ty cổ phần sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...