Hết năm 2017, thông quan hàng xuất khẩu sẽ chỉ còn 70 giờ
Tổng cục Hải quan vừa cho biết, cơ quan này vừa đặt ra mục tiêu đến hết năm 2017, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đến hết năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

(Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Chính phủ đã giao cho các cơ quan trong đó có ngành Hải quan rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày (240 giờ) đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày (288 giờ) đối với hàng hóa nhập khẩu).

Tốc độ thông quan hàng hóa từ nay đến năm 2020 sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều so với năm 2016
Tốc độ thông quan hàng hóa từ nay đến năm 2020 sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều so với năm 2016

Theo Tổng cục Hải quan, các số liệu này cho thấy mục tiêu năm 2017 và đến hết năm 2020, là cao hơn nhiều so với năm 2016.

Để đạt mục tiêu này, cơ quan hải quan cho biết phấn đấu đến hết năm 2017, Việt Nam phải cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới từ thứ hạng 93 về thứ hạng dưới 82 (theo đánh giá của Ngân hàng thế giới).

Ngoài ra, trong năm 2017, 100% dịch vụ công của ngành hải quan được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Theo Tổng cục Hải quan, về giải pháp thực hiện các mục tiêu trên, ngoài việc hoàn thiện quy định pháp lý, cơ quan này sẽ xây dựng và thực hiện Đề án kết nối trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử giữa cơ quan hải quan với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại cảng biển, cảng hàng không;.

Ngành hải quan cũng xây dựng Đề án công nghệ thông tin thực hiện quản lý hải quan đối với doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và thực hiện  thống kê, rà soát lại các quy trình nghiệp vụ hải quan để chỉnh lý và xây dựng sổ tay nghiệp vụ.

Về nâng cao công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cơ quan hải quan cũng sẽ phối hợp các bộ, ngành xây dựng và ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp diện kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành...

Các cơ quan cũng nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Một số giải pháp khác là tiếp tục thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, hoàn thiện Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS, xây dựng cơ chế kiểm soát về xuất xứ, chế độ quản lý đối với các loại hình hàng hoá và phương tiện vận tải...

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...