Lập quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo mẫu nào?
Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mẫu quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Độc giả Võ Minh Hội - Tỉnh Tây Ninh đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, sau khi bên mời thầu trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thì có phải lập báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không? Hiện có văn bản nào hướng dẫn các biểu mẫu này không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có vấn đề này như sau:

Điểm e, Khoản 1, Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu.

Đối với trường hợp của ông/bà, việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Đơn vị được giao trình quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu để chủ đầu tư phê duyệt. Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Ngoài ra, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mẫu quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...