Minh Trung đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá
Công ty TNHH Minh Trung thồng báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá. Cụ thể như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Nam

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/ cá nhân đăng ký mua:

A. Đối với tổ chức

- Tên tổ chức: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH TRUNG

- Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 2400329730  do sở KHĐT Bắc Giang cấp lần đầu ngày 06 tháng 08 năm 2004, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 15 tháng 12 năm 2016.

- Địa chỉ : Số 02 Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ Website : Chaosenbatbao.vn

- Vốn điều lệ : 138.888.888.888 VNĐ (Một trăm ba mươi tám tỷ tám trăm tám mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám đồng chẵn)

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: Không.

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên một số ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau: - Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình dân dụng. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng công trình đường sắt đường bộ. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chế biến và bảo quản rau quả. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. Sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật

- Hệ thống sổ sách kế toán và hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính được lập và kiểm toán theo đúng các quy định của pháp luật. hiện hành

Đơn vị tính: đồng

Chỉ Tiêu

Năm 2016

Ghi chú

1.Tổng tài sản

498.167.281.057

 

2.Tài sản ngắn hạn

293.407.834.418

 

3.Tài sản cố định

83.876.685.276

 

4.Tổng nguồn vốn

498.167.281.057

 

5.Vốn chủ sở hữu

139.463.317.513

 

6.Tổng nợ phải trả

358.703.963.544

 

7.Nợ ngắn hạn

283.842.306.922

 

8.Doanh thu thuần

259.995.177.538

 

9.Lợi nhuận trước thuế

454.237.236

 

10.Lợi nhuận sau thuế

363.389.789

 

(Nguồn: Báo cáo tài chính 31/12/2016)

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Nam

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/ cá nhân đăng ký mua với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Nam: Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/ cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Nam:

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Nam: không có

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Nam: không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/các nhân và người có liên quan: 

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 517.897 cp (Năm trăm mười bảy nghìn, tám trăm chín mươi bảy cổ phần);  chiếm tỷ lệ 84,46% (Tám mươi bốn phẩy bốn mươi sáu phần trăm)

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: không có

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 517.897 cp (Năm trăm mười bảy nghìn, tám trăm chín mươi bảy cổ phần);  chiếm tỷ lệ 84,46% (Tám mươi bốn phẩy bốn mươi sáu phần trăm)

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: không có

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: theo kế hoạch của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua

Tổng giám đốc
NGUYỄN ĐẮC MINH

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...