Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy của Học viện Chính sách và Phát triển
Học viện Chính sách và Phát triển (mã trường: HCP) thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1/2017.

Học viện Chính sách và Phát triển (mã trường: HCP) thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1/2017 với tổng điểm tối thiểu 3 môn (không nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển đạt mức quy định cụ thể như sau:

Ngành/Chuyên ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Môn xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

1.Kinh tế: Gồm 03 chuyên ngành

- Đầu tư

- Kế hoạch phát triển

- Đấu thầu

52310101

 200

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn17.5

2.Kinh tế quốc tế

-Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

52310106

150

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh17.5

3.Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp

52340101

 50

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn


17.5

4.Quản lý nhà nước

- Chuyên ngành: Quản lý công

52310205

 50

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn


17.5

5.Tài chính – Ngân hàng

- Chuyên ngành: Tài chính

- Chuyên ngành: Ngân hàng

52340201

 100

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh


17.5

P.V

Bình luận của bạn về bài viết...