Được bán nợ xấu và tài sản bảo đảm thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản nợ Được bán nợ xấu và tài sản bảo đảm thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản nợ
Hà Nguyễn | 23/05/2017 08:07
Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã đề xuất việc cho phép bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo giá trị thị trường theo quy định của pháp luật, kể cả bán với giá thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản nợ.
1 2 3 4 5 6