Thông báo đăng ký mua cổ phần Cảng Vĩnh Long khối lượng lớn qua đấu giá
Cá nhân Đông Thị Thắm thông báo đăng ký mua cổ phần Cảng Vĩnh Long khối lượng lớn qua đấu giá công khai. Cụ thể như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: Đông Thị Thắm

2. Ngày sinh: 18/02/1989

3. Số chứng minh thư nhân dân: 060845279  cấp ngày 01/10/2013  tại CA Yên Bái.

4. Địa chỉ: Tổ 15A , Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

5. Điện thoại: 0984 127 024

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 110.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 53.06% vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Không có.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 110.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 53.06% vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không.

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư tài chính.

Ngày 28 tháng 8 năm 2017
Cá nhân đăng ký mua

ĐÔNG THỊ THẮM

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...