Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá
Cá nhân Phan Thị Thanh Thùy thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: Phan Thị Thanh Thùy

2. Ngày sinh: 23/10/1988

3. Số chứng minh thư nhân dân: 038188000228  cấp ngày 4/12/2014  tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

4. Địa chỉ: 36A – Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Điện thoại: 093.6668.523

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 1.951.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 65.06%. vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Không.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 1.951.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 65.06%. vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không.

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư tài chính, dự kiến gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có và hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp ngày càng phát triển toàn diện, tiếp tục phát huy các ngành nghề gốc và phát triển các ngành nghề mới

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

Cá nhân đăng ký mua

PHAN THỊ THANH THÙY

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...