Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Vietnam Airlines
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom theo Quyết định số 881/QĐ-SGDHN và Thông báo số 1353/TB-SGDHN

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông nội dung như sau:

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom theo Quyết định số 881/QĐ-SGDHN và Thông báo số 1353/TB-SGDHN. Cụ thể như sau:

Tên chứng khoán  : Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Loại Chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán   : HVN

Mệnh giá               : 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.227.533.778 cổ phần.

(Một tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn, bảy trăm bảy mươi tám cổ phần)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (mệnh giá): 12.275.337.780.000 đồng

(Mười hai nghìn, hai trăm bảy mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

          Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ ba, ngày 03 tháng 01 năm 2017.

          Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 28.000 đồng/ cổ phiếu.

          Bản thông tin tóm tắt về Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP được công bố trên website của Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com (chuyên mục quan hệ cổ đông) và website của Công ty chứng khoán BSC: www.bsc.com.vn

                                                                                                                                                                             Trân trọng./.

                                                                                                                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                                                                     Dương Trí Thành

Anh Minh

Bình luận của bạn về bài viết...