Xử lý ra sao khi chỉ có 1 nhà thầu đạt đánh giá về tài chính?
Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu được đánh giá đạt về tài chính thì bên mời thầu có cần ra quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không?
Độc giả Lại Diệp Hoa - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi đang lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp quy mô nhỏ, chỉ có 1 nhà thầu được đánh giá đạt. Xin hỏi, đơn vị có cần ra quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không hay chỉ ra thông báo xếp hạng và mời nhà thầu đến thương thảo hợp đồng? Sau khi thương thảo thì mới tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có đúng không?
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Phụ lục 5A ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp hạng nhà thầu.

Bên mời thầu mời nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về tài chính vào thương thảo hợp đồng làm căn cứ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...