Yêu cầu lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phát đi Công điện gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, các bộ, ngành trung ương và địa phương phải gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2017 trước ngày 1/3/2018.

Đến ngày 27/2/2018, Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (Hệ thống thông tin) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được báo cáo của một số cơ quan.

Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan khẩn trương lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017.

Báo cáo gồm báo cáo chính và các phụ biểu (01; 02; 03; 04; 05; 06) theo Mẫu số 01 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo phải bảo đảm chất lượng, đầy đủ nội dung, số liệu yêu cầu; nội dung và số liệu phải bảo đảm tính chính xác, hợp lý (lưu ý đơn vị tính đối với các nội dung chi phí là tỷ VNĐ). Thời hạn báo cáo trước ngày 1/3/2018 và phải được cập nhật trên Hệ thống thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Riêng Kho bạc Nhà nước Trung ương lập báo cáo tình hình giải ngân các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Khoản 12 Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP và theo Mẫu số 16, phụ biểu 09 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT. 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các cơ quan yêu cầu các chủ đầu tư các dự án chưa mở tài khoản, chưa cập nhật thông tin dự án, kiểm tra, mở tài khoản, cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo quy định. Các khó khăn, vướng mắc trong việc mở tài khoản, đăng nhập và tổng hợp số liệu báo cáo trên Hệ thống, có thể liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ (Trung tâm tin học, điện thoại 080 48474/080 43500).

Công văn nêu rõ, đến hết thời hạn quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách các bộ, ngành trung ương và địa phương không có báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017. Các bộ, ngành trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan kiểm tra, thanh tra về việc không có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Huyền

Bình luận của bạn về bài viết...