Hướng dẫn xác định chi phí thuê tư vấn đấu thầu Hướng dẫn xác định chi phí thuê tư vấn đấu thầu
Anh Ngọc | 24/04/2019 07:40
Trường hợp thuê tư vấn đấu thầu, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, định mức lương theo quy định và các yếu tố khác...
1 2 3 4 5 6 7