Nhà thầu nộp bổ sung hợp đồng cấp tín dụng sau thời điểm đóng thầu có hợp lệ? Nhà thầu nộp bổ sung hợp đồng cấp tín dụng sau thời điểm đóng thầu có hợp lệ?
Anh Ngọc | 21/07/2019 09:06
Theo quy định trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10