Có áp dụng Luật Đấu thầu với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa? Có áp dụng Luật Đấu thầu với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa?
Anh Ngọc | 19/05/2019 07:12
Nếu dự án đầu tư có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10