Nắm bắt cơ hội, tạo bước phát triển vượt bậc, toàn diện cho báo chí

Kỳ Thành thực hiện

 

Sáng 31/12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra sau 2,5 ngày làm việc.

 

Phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng 31/12

Đội ngũ người làm báo đoàn kết, chung sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

 

Phát biểu khai mạc phiên chính thức Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cả hệ thống chính trị đang tích cực tạo ra nhiều bước phát triển quan trọng về mọi mặt, phát huy những thành quả của quá trình đổi mới, hướng tới dấu mốc năm 2030 nhân 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dấu mốc năm 2045 kỷ niệm 100 năm lập quốc.

 

Đánh giá hoạt động báo chí trong thời gian qua, ông Lê Quốc Minh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới bị tác động tiêu cực do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 kéo dài suốt 2 năm. Hoạt động báo chí của nước ta trong bối cảnh đó cũng đối mặt nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần và sứ mệnh cống hiến cao cả, với truyền thống vẻ vang của những người làm báo cách mạng qua gần một thế kỷ, đội ngũ người làm báo cách mạng nước ta, tập hợp dưới mái nhà chung là Hội Nhà báo Việt Nam, đã nỗ lực phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

 

“Trong khó khăn, thử thách mới, đội ngũ những người làm báo cả nước càng thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, ông Minh khẳng định.

 

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kì mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Đại hội còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

 

Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam trong sạch, vững mạnh

 

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, những năm qua, báo chí nước ta phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, công nghệ, số lượng, chất lượng, hiệu quả xã hội. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có trên 830 cơ quan báo chí thuộc bốn loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử.

 

Các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là kênh thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội. Báo chí đã tích cực, chủ động, kịp thời phản ánh, tuyên truyền, cổ vũ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phản ánh chân thực đời sống chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước và quốc tế; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội. Báo chí là lực lượng chủ lực, đi đầu trong tuyên truyền phòng chống, đẩy lùi đại dịch Covid - 19.

 

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội X, ông Hồ Quang Lợi cho biết, Hội tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí; đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Đề án báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, tổ chức tốt Giải báo chí Quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành.

 

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức hơn 500 lớp tập huấn, bồi dưỡng trên cả nước nhằm bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên, người làm báo. Hội cũng không ngừng củng cố hoạt động, tăng cường các hoạt động đối ngoại, tham gia xây dựng chính sách kinh tế báo chí…

 

Bên cạnh những thành tựu, Hội cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đó là: Một số tổ chức hội vẫn chưa thực sự chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp nên một số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu tinh thần trách nhiệm, dẫn đến những vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Một số tổ chức hội thiếu năng động sáng tạo, chưa tập hợp và thu hút được hội viên, chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua khen thưởng còn hình thức. Một số cấp hội, cơ quan báo chí chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ; một bộ phận hội viên chưa đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông kỹ thuật số…

 

Báo cáo chính trị của Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề ra những phương hương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới sau khi đã đánh giá thuận lợi, khó khăn và khuynh hướng phát triển báo chí trong bối cảnh mới, đặc biệt là sự ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Theo đó, Đại hội đề ra phương hướng trong thời gian tới là là: tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Các cấp hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các cấp Hội tiếp tục rà soát, kiện toàn xây dựng hệ thống tổ chức Hội theo hướng tinh giảm đầu mối trực thuộc Trung ương Hội. Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng về trình độ nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN.

Báo chí phải tiếp tục đổi mới mình, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Thưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước, ngày thêm nâng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đã và đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo.

 

Nội dung trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao. Học tập tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh nhất là đạo đức, phong cách làm báo của Người, tiếp bước thế hệ cha anh, đội ngũ những người làm báo hôm nay đã và đang phát huy vai trò xung kích không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha có mặt ở những điểm nóng thực hiện tốt trách nhiệm sứ mệnh người làm báo cách mạng.

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Theo ông Thưởng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Phân tích một số khó khăn, thách thức, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu báo chí phải tiếp tục đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội.

 

Để Hội Nhá báo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước; tính chất nghề nghiệp của Hội không tách rời tính chất chính trị - xã hội; nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, của những người làm báo Việt Nam và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

 

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo các cấp bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực, trên cơ sở phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết ngững người làm báo vào tổ chức; phấn đấu để Hội thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; là "ngôi nhà chung ấm áp" của hội viên và giới báo chí.

 

Theo Thường trực Ban Bí thư, chúng ta đang sống trong một xã hội mở về thông tin, dựa trên nền tảng phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. Đây là môi trường nhiều thách thức nhưng cũng tạo ra những cơ hội lớn cho báo chí... "Chúng ta phải nắm bắt cơ hội, tạo nên bước phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí về số lượng, chất lượng, loại hình, nội dung, hình thức... Hơn ai khác, Hội phải là chủ thể, chủ động cải thiện tình hình thông qua các chương trình hành động, các hoạt động cụ thể, thiết thực, có sức cuốn hút, lan tỏa, tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội Nhà báo Việt Nam" ông Thưởng lưu ý.

 

Ông Võ Văn Thưởng nhắc lại, Bác Hồ từng căn dặn Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ, có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, đấy chính là mục tiêu mà Hội Nhà báo Việt Nam, mỗi hội viên và những người làm báo phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng, góp phần xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, đóng góp tích cực và nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Cho biết sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang cho giới báo chí cả nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và nhân dân, đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước.

 

Nhà báo Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội
Nhà báo Việt Nam

 

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới.

 

Tại phiên trù bị chiều 30/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam đã nghe Đề án và phương án nhân sự Ban Chấp hành khóa XI. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi (khóa X) cho biết, theo đề án trình phương án nhân sự, khóa XI có 57 ủy viên Ban Chấp hành, 17 ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thường trực Hội gồm 1 Chủ tịch kiêm nhiệm và 3 Phó Chủ tịch chuyên trách, 15 ủy viên Ban Kiểm tra.

 

Hiện chưa có nhân sự cụ thể của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, 3 Ban của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Do đó, thay vì bầu 57 người, Đại hội chỉ bầu 52 người vào Ban Chấp hành, 5 vị trí sẽ bổ sung sau Đại hội.

 

Kết quả bỏ phiếu, 52 nhân sự đã trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, 15 nhân sự trúng cử vào Ban Kiểm tra khóa XI.

 

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội khóa mới. Phiên thứ nhất Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban thường vụ gồm 12 đồng chí: Đoàn Xuân Bộ, Trương Văn Truyền, Trần Trọng Dũng, Phạm Mạnh Hùng, Phạm Quang Khải, Nguyễn Đức Lợi, Lê Quốc Minh, Nguyễn Nam, Tô Quang Phán, Nguyễn Tấn Phong, Lê Ngọc Quang, Vũ Việt Trang.

 

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

 

Hai Phó Chủ tịch là đồng chí Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

 

Bình luận bài viết này
Kỳ Thành 31/12/2021 13:52