Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2022, 05:15:34
Tag: cảng biển tại việt nam
  • Danh mục 34 cảng biển Việt Nam
    Trong 34 cảng biển thuộc Danh mục cảng biển Việt Nam, gồm có 2 cảng biển loại đặc biệt, 11 cảng biển loại I, 7 cảng biển loại II và 14 cảng biển loại III.