Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 08:38:34
Tag: gói thầu được đấu thầu qua mạng
  • Ì ạch đấu thầu qua mạng
    10 tháng đầu năm, tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng chưa đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó hàng chục địa phương có thể không hoàn thành.