Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2022, 16:25:40
Tag: thông tư 200
  • Nỗi lo lãi thật, lỗ giả!
    Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 5/2/2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Thông tư này linh hoạt thời gian áp dụng vào báo cáo tài chính bán niên 2015, tức doanh nghiệp có thể không áp dụng.