Đặt mua báo in| Ngày 15 tháng 08 năm 2022, 05:33:46
Tag: y tế công lập có lợi thế về nguồn nhân lực
  • Xóa dần khoảng cách y tế công – tư
    Y tế công lập có lợi thế về nguồn nhân lực, y tế tư nhân có lợi thế về cơ sở vật chất, kỹ thuật. Làm sao để các thế mạnh này hỗ trợ nhau, thúc đẩy ngành y tế phát triển bền vững là câu hỏi đang đặt ra cho các nhà quản lý.