Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 19:36:49
Tag: cổ phần hoá công ty lâm nghiệp
  • Cổ phần hóa để gọi vốn vào lâm nghiệp Quảng Ninh
    Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các kế hoạch để thực hiện việc cổ phần hóa 7/8 công ty lâm nghiệp của tỉnh. Việc cổ phần hóa này sẽ được thực hiện xong trong năm 2016.