Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 08:07:20
Tag: lâm nghiệp quảng ninh
  • Cổ phần hóa để gọi vốn vào lâm nghiệp Quảng Ninh
    Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các kế hoạch để thực hiện việc cổ phần hóa 7/8 công ty lâm nghiệp của tỉnh. Việc cổ phần hóa này sẽ được thực hiện xong trong năm 2016.