Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 12:00:00
Tag: luật cạnh tranh 2018
  • Quy định về M&A trong bộ tứ luật mới
    Bốn luật quan trọng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh nói chung, giao dịch M&A nói riêng đã được ban hành, gồm Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Luật Cạnh tranh 2018.