Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 01 năm 2022, 04:42:54
Tag: nghị định ppp
  • Chỉ rõ trách nhiệm trong lập dự án PPP
    Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) lần đầu tiên quy định cụ thể quy trình, thủ tục lập danh mục dự án PPP, bao gồm cả trường hợp dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập và dự án do nhà đầu tư đề xuất.