Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng TP. Hà Nội
Trang Nguyễn - 05/05/2016 20:02
 
UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố.
1
Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định các đồ án quy hoạch thành phố

Theo đó, Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng thành phố Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch TP theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản pháp luật liên quan, trước khi cơ quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Các nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản pháp luật liên quan. Kết luận của Hội đồng thẩm định là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định tổng hợp và yêu cầu cơ quan trình thẩm định tiếp thu, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hội đồng thẩm định sẽ hoạt động theo Quy chế làm việc do Chủ tịch Hội đồng thẩm định ban hành. Hội đồng thẩm định sử dụng con dấu của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc của Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét quyết định. Xác định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng cần thiết tổ chức Hội đồng trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản