Vẫn ban hành bảng giá đất hàng năm, bỏ phương pháp thặng dư trong định giá
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân đã được hoàn thiện, gửi các vị đại biểu Quốc hội.
Tiêu điểm