Người mua nhà ở thực có thể tìm nguồn từ thị trường thứ cấp
Trong điều kiện hạn chế về nguồn cung và giá sơ cấp vẫn ở mức cao, cơ hội đối với người có nhu cầu mua nhà ở thực có thể nằm ở thị trường thứ cấp.
Tiêu điểm