Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 08 năm 2022, 18:26:09
Tag: ngành thống kê
  • Ngành thống kê tiên phong trong hội nhập
    Ngày 5/6/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam - đánh dấu sự ra đời của ngành thống kê. So với lịch sử của ngành thống kê thế giới, thống kê Việt Nam còn quá non trẻ so với thế giới.
  • Tham mưu, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội
    Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê bước vào kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước cực kỳ phức tạp: lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, sản xuất - kinh doanh suy giảm mạnh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục tác động xấu đến nền kinh tế trong nước và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường…
  • Thống kê không đơn thuần là những con số
    Trải qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thống kê Việt Nam đã và đang trở thành một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có nhiệm vụ cung cấp trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài.