Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 07 năm 2022, 19:03:20
Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê::
Tham mưu, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội
Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê bước vào kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước cực kỳ phức tạp: lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, sản xuất - kinh doanh suy giảm mạnh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục tác động xấu đến nền kinh tế trong nước và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường…

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, toàn thể cán bộ, công chức trong ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đã có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương.

Trong đó, các đơn vị trong Bộ đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách, chương trình, đề án giúp cho việc quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, như xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, nâng cao một bước chất lượng các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch ngành.

Tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa và từng bước triển khai thực hiện 3 đột phát chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách trong các lĩnh vực: tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020, tái cơ cấu đầu tư công, quản lý vốn ODA, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Bộ cũng đã được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ trì xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035 với những kiến nghị, giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta.

Ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Bộ đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, như Luật Hợp tác xã năm 2012, Luật Đấu thầu 2013, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014…, đã cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân, doanh nghiệp.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, ngay từ đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở nhận thức những biến đổi mau lẹ của tình hình kinh tế - xã hội trong nước, khu vực và thế giới, Bộ đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện cụ thể của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Đồng thời, đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 4/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Các nghị quyết này đã được triển khai trong cả thời kỳ 2011 - 2015, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, góp phần cơ bản tạo nên những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà chúng ta đã chứng kiến.

Về đổi mới công tác kế hoạch hoá, để khắc phục một bước tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải kéo dài nhiều năm, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công, Bộ đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và chỉ thị này đã đi vào cuộc sống, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Đây là điểm khởi đầu cho việc đổi mới phương thức kế hoạch hóa trong điều kiện tái cơ cấu đầu tư công, hội nhập quốc tế và tuân thủ các nguyên tắc điều hành nền kinh tế theo nguyên lý của kinh tế thị trường.

Song song với các nhiệm vụ chuyên môn, công tác cải cách hành chính được Bộ chỉ đạo và thực hiện đồng bộ trên cả 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Công tác cải cách hành chính trên thực tế cũng đã trở thành một trong những nội dung quan trọng của phong trào thi đua, trong đó, nổi bật là cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức gắn với các kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 (*) Trích bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III. Tiêu đề do Báo Đầu tư đặt.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ 3 tổ chức sáng nay (17/7), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư