Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 10 năm 2022, 19:11:16
Viễn thông - Công nghệ
Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam
Một trong những sửa đổi quan trọng tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật Sở hữu trí tuệ 2022) là đã ghi nhận dấu hiệu âm thanh được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu tại Việt Nam (nhãn hiệu âm thanh).