Sửa Luật Doanh nghiệp để hút thêm vốn đầu tư tư nhân Sửa Luật Doanh nghiệp để hút thêm vốn đầu tư tư nhân
Khánh An | 18/02/2019 09:16
Làm cho doanh nghiệp thực sự là một công cụ kinh doanh rẻ hơn, an toàn hơn cho các nhà đầu tư tiếp tục được chọn là chủ thuyết trong lần sửa đổi thứ tư của Luật Doanh nghiệp.
1 2 3 4 5