Giao ACV lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Nà Sản Giao ACV lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Nà Sản
Anh Minh | 19/09/2018 15:07
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV được giao lĩnh xướng việc nghiên cứu các phương án đầu tư xây dựng cảng hàng không Nà Sản – Sơn La.

1 2 3 4 5