Ba thách thức của Việt Nam xuyên suốt trên chặng đường phát triển Ba thách thức của Việt Nam xuyên suốt trên chặng đường phát triển
Anh Trung | 19/05/2019 08:04
Theo báo cáo sơ bộ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về đánh giá quốc gia đa chiều, Việt Nam còn khá nhiều thách thức xuyên suốt cần giải quyết trên chặng đường phát triển thời gian tới.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11