Quảng Nam điều chỉnh thu tiền sử dụng đất, thuê đất tại Khu đô thị Võng Nhi
Hoàng Anh - 09/01/2023 16:07
 
Tỉnh Quảng Nam quyết định điều chỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Võng Nhi theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký quyết định điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Võng Nhi tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An để thanh toán hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam quyết định điều chỉnh nội dung tại điểm b, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Võng Nhi tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An do Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư để thanh toán hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

Cụ thể, với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần phải nộp ngân sách Nhà nước thì doanh thu đất khai thác (đã bao gồm thuế GTGT) là hơn  525 tỷ đồng. Trong đó, đất ở khai thác (diện tích 58.506,97 m2) là hơn 453 tỷ đồng; đất thương mại dịch vụ (diện tích 12.457,01m2 ) là hơn 72 tỷ đồng.

Khu đô thị Võng Nhi được xây dựng tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An.
Khu đô thị Võng Nhi được xây dựng tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An.

Về chi phí xây dựng; chi phí quảng cáo, bán hàng và lợi nhuận của nhà đầu tư tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh, chi phí vốn; với tổng chi phí phải nộp là hơn 283 tỷ đồng.

Về giá trị khu đất (V: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần phải nộp ngân sách) là hơn 192 tỷ đồng. Trong đó tiền sử dụng đất là hơn 165 tỷ đồng; tiền thuê đất trả một lần là 26 tỷ đồng.

Theo tỉnh Quảng Nam giá trị khu đất (V: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần phải nộp ngân sách) đã bao gồm giá trị quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Đối với giá trị quỹ đất 20% dành cho xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội trong dự án 3 này tại Công văn số 1471/TTg-CN ngày 24/10/2018. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ mức thu tiền sử dụng đất được duyệt thông báo cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An nộp khoản tiền tương ứng 20% (còn lại 80% thanh toán cho chi phí đầu tư BT) vào ngân sách Nhà nước được theo dõi riêng để quản lý sử dụng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Theo Quyết định của tỉnh Quảng Nam lý do điều chỉnh là loại trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng ra khỏi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; tách riêng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An nộp bổ sung số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của Cục Thuế tỉnh. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo, đôn đốc Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An nộp bổ sung số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản