Quảng Ngãi chưa có khu đô thị ngoài ngân sách bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật
Nhiệt Băng - 13/05/2023 17:08
 
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay chưa tổ chức bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị ngoài ngân sách nào cho các địa phương quản lý, khai thác sử dụng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, phát triển mới các khu vực trong đô thị sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều không thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, nên việc quản lý chất lượng công trình trong quá trình xây dựng là chưa chặt chẽ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp nhận, bàn giao các công trình cho địa phương quản lý, sử dụng.

Đối với quy định bàn giao dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, phát triển mới các khu vực trong đô thị sử dụng vốn khác, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đã có quy định mang tính nguyên tắc về việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể về bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị, đặc biệt là tiến độ bàn giao các công trình này để bảo đảm đồng bộ với tiến độ bàn giao công trình nhà ở để khắc phục tình trạng thời gian qua nhiều khu đô thị người dân đã vào ở nhưng vẫn chưa đầu tư xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dẫn đến khó khăn khi triển khai trên thực tế.

Trong khi đó, Điều 38 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP quy định về việc chuyển giao quản lý hành chính, không còn phù hợp với thực tiễn quản lý, phát triển khu đô thị. Do vậy, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể về bàn giao khu đô thị; đồng thời, cần sửa đổi, bổ sung tương ứng quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Điều 46 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để phù hợp với các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã dự thảo Quy định bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật Xây dựng số 02/VBQHVPQH ngày 15/4/2020 về bàn giao công trình xây dựng có nội dung “Đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác theo quy định của Chính phủ”.

Đến nay, Chính phủ vẫn chưa ban hành quy định cụ thể về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị theo khoản 5 Điều 124, Luật Xây dựng nói trên. Do đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay chưa tổ chức bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị được xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách cho các địa phương quản lý, khai thác sử dụng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản