Phú Yên: Tìm nhà thầu lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Hà Minh - 04/11/2020 09:08
 
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung thẩm định, trình phê duyệt; tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Tên gói thầu số 02TV: tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự quan tâm, hồ sơ dự thầu gói thầu 03TV. Hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu rút gọn; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý IV/2020; loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 4 tháng.

Đô thị Tuy Hòa, Phú Yên tương lai sẽ được quy hoạch và sắp xếp lại
Đô thị Tuy Hòa, Phú Yên tương lai sẽ được quy hoạch và sắp xếp lại

Gói thầu số 03TV: Lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (bao gồm lập Bao cáo đánh giá môi trường chiến lược). Đối với gói thầu này áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước (áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn). Phương thức lựa chọn nhà thầu, một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý IV/2020; Loại hợp đồng theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 15 tháng.

Trước đó, giữa tháng 4/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định này, phạm vi lập quy hoạch đối với phần lãnh thổ đất liền là 5.023,4 km2; phần không gian biển được xác định trên cơ sở Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012; Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch với những nội dung chủ yếu sau: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Phú Yên; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh; phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh; lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản