Quảng Nam điều chỉnh tiến độ Dự án Khu đô thị Trung Nam
Linh Đan - 08/06/2024 09:30
 
UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Trung Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn để phát huy hiệu quả đầu tư.
UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Trung Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Trung Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam được tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến về Dự án Khu đô thị Trung Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư hoặc rà soát, điều chỉnh các hồ sơ pháp lý của dự án để đảm bảo điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng, sớm kết thúc dự án, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Trung Nam tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Nội dung điều chỉnh cụ thể là đến tháng 12/2024 hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục để giao đất và triển khai thi công xây dựng trên phần diện tích khoảng 64.416 m2; đến tháng 06/2025 triển khai thi công hoàn thành trên phần diện tích nêu trên; đến hết tháng 12/2025 hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án, thực hiện các thủ tục để giao đất và triển khai thi công xây dựng trên phần diện tích còn lại khoảng 36.722 m2; đến tháng 6/2026 triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam trên cơ sở việc điều chỉnh, bổ sung, làm rõ nội dung tiến độ thực hiện dự án đã được cấp thẩm quyền thống nhất, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để kiến nghị, thực hiện hồ sơ, thủ tục giao đất theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 757-TB/TU ngày 24/4/2024 và Công văn số 3021/UBND-KTN ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh.

Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam chịu trách nhiệm làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại để đề xuất theo một trong 3 phương án.

Phương án 1: Trường hợp phần diện tích còn lại là hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì kiên quyết, áp dụng mọi biện pháp để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng chung của khu vực; Phương án 2: Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án; Phương án 3: Trường hợp không thể tiếp tục giải phóng mặt bằng, không thuộc phạm vi đầu tư hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì xem xét, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) theo hướng giữ lại chỉnh trang đô thị hoặc giữ nguyên Quy hoạch chi tiết (1/500), điều chỉnh quy mô dự án, bàn giao phần diện tích còn lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công sau này, phần diện tích đất ở khai thác (nếu có) sẽ được dùng để bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án; phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ.

Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai đối với nhà nước, chế độ báo cáo thuế theo đúng quy định và các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các quy định của địa phương; đồng thời lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ đầu tư xây dựng dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn làm cơ sở quản lý tiến độ và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo quy định.

UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo thời gian tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh, phát huy hiệu quả mục tiêu dự án. Trường hợp đến hết tháng 12/2025 mà không hoàn thành công tác bồi thường giải phóng phần diện còn lại, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với chủ đầu tư để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề xuất hướng xử lý trên cơ sở Kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh để kết thúc dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất, giao đất và thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 757-TB/TU ngày 24/4/2024, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3021/UBND-KTN ngày 26/4/2024, nội dung bổ sung, làm rõ tiến độ chi tiết thực hiện dự án nêu trên.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần đầu tư Tâm Nhất Nam trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản