Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 04:55:13
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Kỳ Thành - 27/03/2021 12:00
 
Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Minh Trang)
Hội nghị được kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) và điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và các cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.
Tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng toàn thể Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị và các đảng viên đã tham dự Hội nghị (Ảnh: Minh Trang)

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: Minh Trang)

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII  của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Công bố Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Nghị quyết Đại hội XIII xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2021 - 2025 đạt khoảng 6,5 - 7%/năm.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư